This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Zvyšováni kompetencí učitelů v předškolním vzdělávání

Projekt nazvaný WELCOME (z anglického WE Learn and COMmunicate Ensemble - volně přeloženo „učíme se a komunikujeme”) bude kombinovat snahy osmi relevantních organizací ze tří evropských zemí (Česká republika, Slovensko a Bulharsko) za účelem vytvoření inovativních produktů, které přispějí ke zvyšování kompetencí učitelů v předškolním vzdělávání s ohledem na heterogenní potřeby a rozdílné schopnosti dětí v mateřských školách hlavního proudu. Projekt taktéž přispěje ke snížení rozdílů ve výsledcích vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí nebo z kulturně odlišných prostředí, a to zejména pomocí inovativního komplexního přístupu. Hlavními prioritami projektu jsou:

1.

Zvyšování kvality předškolního vzdělávání a péče

V době bezprecedentních výzev je důležitost poskytnutí dobrého startu pro všechny dětí prostřednictvím kvalitního předškolního vzdělání úhelným kamenem Evropské strategie pro chytrý a udržitelný rozvoj, tj. EU 2020. 

V poslední době o důležitosti vysoce kvalitního předškolního vzdělávání svědčí velké množství společných reakcí na politiky a programy mezi Evropskou komisí a jednotlivými členskými státy. Od vydání Závěrů komise týkajících se předškolního vzdělávání z roku 2011 se klade rostoucí důraz na důležitost institucionálního vzdělávání v rané části života dětí, nejen proto, aby se zajistila účast rodičů na pracovním trhu, ale zejména také aby se snížil dopad socioekonomických nerovností a zejména aby se zajistil zdárný osobnostní rozvoj každého dítěte.

V tomto ohledu projekt WELCOME navrhne, otestuje a implementuje inovativní manuál a aplikaci pro chytrá zařízení, jež bude dostupná 24 hodin denně a jež poskytovatelům předškolního vzdělávání poskytne podporu v jejich každodenní práci s dětmi. Dále je naším cílem naučit učitele organizovat činnosti pro děti založené na modelu interaktivního workshopu, což učitelům umožní tradiční výukové metody doplnit o inovativní přístupy.

2.

Posílení profilu profesí ve školství a vzdělávání

bude od všech učitelů vyžadovat, aby si osvojili dovednosti a kompetence potřebné k poskytování vysoce kvalitního vzdělání. 

V souladu s touto prioritou uvádí pracovní dokument Evropské komise „Podpora profesí ve vzdělávání za účelem zlepšení výsledků”, že profesionálové v oblasti výuky a vzdělávání jsou nejdůležitějšími determinanty toho, jak se studentům bude dařit, a že velmi záleží na tom, co učitelé vědí, dělají a na čem jim záleží.

Závěry Evropské komise týkající se účinného vzdělávání učitelů navíc zdůrazňují, že vysoce kvalitní výuka je široce uznávána za jeden z klíčových faktorů pro dosahování dobrých výsledků ve vzdělávání tím, že se rozvíjí vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které děti potřebují, aby realizovaly celý svůj potenciál coby jednotlivci i coby aktivní členové společnosti a pracovní síly.

V tomto ohledu projekt WELCOME nabídne strukturované, otestované a ověřené aktivity, metody a techniky pro učitele, kteří pracují s heterogenními skupinami dětí v rámci předškolní péče, které následně přispějí k propagaci a integraci hodnot zmíněných výše. 

3.

Otevřené a inovativní vzdělávání a práce s mladými v digitální éře

Evropská komise zdůraznila - na základě analýzy nejnovějších důkazů napříč zeměmi a na základě diskuzí s odborníky - že přístup k univerzálně dostupnému, vysoce kvalitnímu a inkluzivnímu předškolnímu vzdělání je prospěšný pro všechny. 

Tato priorita též odráží akční plán Evropské komise „Otevíráme vzdělávání” a vyžaduje, aby si učitelé osvojili dovednosti nezbytné k užívání moderních technologií v procesu výuky. Projekt navíc propaguje vytvoření otevřených zdrojů pro vzdělávání dostupných v několika jazycích.

V reakci na tuto potřebu projekt WELCOME vyvine mobilní aplikaci ve čtyřech jazykových mutacích (EN, CZ, SK a BG), která se bude řídit současně platnými standardy uplatňovanými při vývoji vzdělávacích aplikací. To učitelům umožní aplikovat a využívat interaktivní technologie na každodenní bázi a rozvinout dovednosti potřebné k jejich zavedení do běžné výuky.