This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Aktuálně

Back

Newsletter č. 4  říjen 2018

5.10.2018

Představujeme třetí newsletter projektu WELCOME, který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o. Jedná se o mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (KA2), jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Bulharsko. Mezi našimi partnery jsou Univerzita Karlova v Praze, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie v Bratislavě,  Institut za psihichnozdrave i razvitie v Sofii, online agentura M7 v Bratislavě a poté ve všech zmíněných zemích základní a mateřské školy, které se podílejí na vývoji a testování hlavních výstupů. Jmenovitě MŠ Mirotice, MŠ a ZŠ Zubrohlava a MŠ Prikazka bez krai v Sofii.

Jak si vedeme?

Hlavním cílem projektu WELCOME je podpořit inkluzi v mateřských školách a nabídnout funkční nástroje pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jejichž rozvoj je ovlivněn znevýhodněním či postižením. Učitelům poskytneme teoretické zázemí a praktické návrhy pro systematickou podporu dětí se SVP v rámci skupinové i individuální vzdělávací práce. Hlavními výstupy projektu jsou:

  • Metodika pro učitele pro práci s dětmi s SVP v MŠ
  • Interaktivní aplikace pro práci s dětmi se SVP
  • Příručka pro individuální použití interaktivní aplikace s dětmi se SVP i její využití při práci s celou třídou

metodika PRO PRÁCI S DĚTMI S SVP V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Po důkladné testovací etapě publikace prováděné v mateřských školách a po odsouhlasení změn na projektovém setkání v Sofii editoři Metodiky pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání zapracovali všechny připomínky. Publikace pak putovala k externímu hodnotiteli, který projektový výstup detailně prošel a recenzoval. Na základě jeho podnětů pak Metodika získala svou konečnou podobu. To, že se bude jednat o skutečně přínosného pomocníka pro všechny učitele v MŠ, potvrzují i slova z recenzního posudku:

Metodika je výborným odborným příspěvkem k problematice práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Její zaměření je velmi aktuální, žádoucí a potřebné. Přináší v přehledné a ucelené formě informace a náměty pro práci s dětmi s SVP. Způsob zpracování publikace je erudovaný a výjimečný i tím, že integruje teorii i vlastní pedagogické zkušenosti autorů. Pomoci může především učitelkám a učitelům mateřských škol, ale také dalším odborníkům a rodičům.

V současné době se plně věnujeme produkčním etapám vzniku publikace: Autoři projektového týmu ze Slovenska i Bulharska provádějí odbornou revizi překladů do slovenštiny i bulharštiny a redaktoři připravují rukopisy pro sazbu. Česká verze Metodiky již je vysázena, získala atraktivní a moderní grafický layout a korektoři právě pracují na jejím vycizelování. Stejný postup čeká i ostatní jazykové verze publikace. Českou, slovenskou i bulharskou verzi se chystáme během podzimu vytisknout.

INTERAKTIVNÍ APLIKACE - IDEA

Již na setkání v Sofii na jaře 2018 padl názor, že by aplikace WELCOME měla mít jednoduchý, snadno zapamatovatelný název. Z řad partnerů nakonec vzešel vítězný návrh IDEA (Interaktivní Digitální Edukativní Asistent), který nejlépe odpovídá naší představě aplikace jako pomocníka učitele v MŠ.

Práce na tvorbě aplikace jsou nyní v plném proudu. Aplikace byla naprogramována, prošla interním hodnocením partnerských organizací. V současné chvíli se partnerská firma M7 soustředí na programování jednotlivých aktivit. Paralelně s tím editorky doplňují soubor aktivit pro aplikaci tak, aby byly pokryty všechny oblasti rozvoje dítěte i jednotlivé podoblasti. Každé dítě tak bude mít šanci rozvíjet právě tu podoblast, v níž má deficit.

Aplikace skutečně bude fungovat jako pomyslný asistent: Učitel díky pedagogickému screeningu v aplikaci vyhodnotí aktuální stav dítěte v jednotlivých oblastech rozvoje, aplikace sama pak na základě výsledků screeningu doporučí vybrané aktivity. Učitel zároveň v aplikaci najde i teoretické zázemí problematiky dětí s SVP v MŠ, včetně přehledu možností rozvoje příslušné oblasti. Věříme, že se aplikace stane skutečným asistentem každého učitele v MŠ.

Příručka pro použití interaktivní aplikace s dětmi v mateřských školách

V současné chvíli pracují všechny partnerské mateřské školy na přípravě workshopů, během nichž se učitelé se skupinami dětí, včetně dětí s SVP naučí, jak zahrnout práci s aplikací do běžného dne v mateřské škole.

Editorský tým pracuje na úpravě scénáře pro jednotlivé tematické bloky realizované při workshopu tak, aby naplňovaly požadavky individualizace ve vzdělání. Po naprogramování se s aktivitami pro jednotlivé workshopy seznámí i učitelky v jednotlivých partnerských i dalších zapojených mateřských školách.

Co nás čeká v dalším období?

V následujících měsících nás čekají především workshopy v mateřských školách. I nadále bude pokračovat programování aktivit v rámci aplikace IDEA a překlad této aplikace. Již brzy se dočkáme vytištěné Metodiky a začne její distribuce do mateřských škol.

Před sebou máme rovněž poslední projektové setkání, které proběhne v Praze na počátku prosince. Zaměříme se také na další propagaci projektu, čeká nás představení projektu i jeho výstupů při celé řadě konferencí a oborových setkání. Propagace projektu WELCOME vyvrcholí prezentací projektových výstupů na mezinárodní diseminační konferenci pořádané Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe v Praze 24.4.2019.

Kde se s námi můžete spojit

Projekt WELCOME se prezentuje:

Sledujte naše výstupy, podpořte autory a dejte nám zpětnou vazbu, jak se nám daří naše cíle plnit!

Přejeme Vám krásný podzim!