This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Aktuálně

Back

Newsletter č. 2  říjen 2017

5.10.2017

Představujeme druhý newsletter projektu WELCOME, který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o. Jedná se o mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (KA2), jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Bulharsko. Mezi našimi partnery jsou Univerzita Karlova v Praze, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie v Bratislavě,  Institut za psihichno zdrave i razvitie v Sofii, online agentura M7 v Bratislavě a poté ve všech zmíněných zemích základní a mateřské školy, které se podílejí na vývoji a testování hlavních výstupů. Jmenovitě MŠ Mirotice, MŠ a ZŠ Zubrohlava a MŠ Prikazka bez krai v Sofii.

Jak si vedeme?

Hlavním cílem projektu WELCOME je podpořit inkluzi v mateřských školách a nabídnout funkční nástroje pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jejichž rozvoj je ovlivněn znevýhodněním či postižením. Učitelům poskytneme jim teoretické zázemí a praktické návrhy pro systematickou podporu dětí se SVP v rámci skupinové i individuální práce. Hlavními výstupy projektu jsou:

  • Manuál pro učitele – metodická příručka
  • Interaktivní aplikace pro práci s dětmi se SVP
  • Manuál pro vedení workshopů s dětmi se SVP a s jejich učiteli

První dva výstupy jsou ve fázi testování. Newsletter Vám umožní nahlédnout našemu týmu pod pokličku…

MANUÁL PRO PEDAGOGY

 

Inkluzivní škola je škola, která přijímá všechny děti a má připraveny podmínky pro naplnění jejich rozmanitých individuálních vzdělávacích potřeb. Spektrum těchto potřeb je velmi široké. Vzdělávací potřeby vyplývají nejen ze zdravotního postižení nebo znevýhodnění, ale také z kulturního prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, nadání či míry osvojení vyučovacího jazyka.  

Inkluzivní pedagogika s velkou rozmanitostí individuálních vzdělávacích potřeb dětí počítá a této rozmanitosti také využívá k jejich vzájemnému obohacování. Díky tomu se může snadněji přiblížit cíli inkluzivního vzdělávání, kterým je podpora každého dítěte v dosažení jeho vzdělávacího maxima při současném respektování jeho individuálních vzdělávacích potřeb. Tomuto cíli je podřízen i výběr metod a forem vzdělávání. Využívány jsou ty metody, které staví na vlastní aktivitě dětí, jejich vzájemné kooperaci a rozvoji reflexe dosahování vzdělávacích cílů. Zároveň je kladen důraz na individualizaci a diferenciaci cílů vzdělávání a prostředků k jejich dosahování.

Prvním cílem Manuálu pro učitele je přinést pedagogům z mateřských škol základní ucelený přehled speciálních vzdělávacích potřeb dětí, se kterými se pedagogové MŠ mohou běžně setkat. Druhým cílem je nabídnout učitelům praktické informace týkající se rozvoje a možné podpory těchto dětí. Proto je stěžení částí publikace metodologická část dělená podle jednotlivých oblastí rozvoje dítěte. Každá kapitola nabízí nástroj pro diagnostiku vzdělávacích potřeb dítěte v dané oblasti, nástin možností rozvoje, konkrétní vzdělávací činnosti, příklady dobré praxe a dostupné zdroje.

Manuál pro učitele bude příručkou, ve které učitelé mateřských škol mohou vyhledat pomoc, pracují-li v heterogenní třídě se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Manuál učiteli poskytne jak základní teoretické znalosti, tak především konkrétní informace o možnostech podpory dané oblasti rozvoje, přehled vzdělávacích činností.

 

INTERAKTIVNÍ APLIKACE

 

Interaktivní aplikace přinese především rozsáhlý soubor vzdělávacích činností rozdělených podle oblastí rozvoje dítěte. Aplikaci je možné použít pro práci s jednotlivými dětmi, celou třídou i menší skupinou. Aplikace umožní sledovat pokrok jednotlivých dětí v průběhu jejich docházky do MŠ.  Na základě výsledků při plnění činností budou těmto dětem doporučovány další vzdělávací aktivity v souladu s jejich individuálními potřebami. V aplikaci půjde ukládat výsledky dítěte, jednoduše pro ně zpracovávat pedagogickou diagnostiku a vytisknout závěrečné hodnocení celkového rozvoje dítěte. Aplikace bude svým zpracováním přístupná a motivující pro dítě. Interaktivní aplikaci mohou využít nejen předškolní zařízení, ale také rodiče dětí se SVP.

I když jsou aktivity vytvářeny především pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, učitel může do práce s aplikací zapojit všechny děti, čímž podpoří integraci dětí se SVP.

Součástí interaktivní aplikace WELCOME bude i elektronická verze Manuálu, umožňující propojení teorie s praxí. Učitel tak může podle diagnostikovaného znevýhodnění navolit vhodné vzdělávací činnosti v souladu s individuálními potřebami každého dítěte. 

Co nás čeká v dalším období?

Na podzim 2017 proběhne ve všech partnerských mateřských školách testování Manuálu pro učitele formou skupinových diskuzí. Z praktického hlediska tak funkčnost a nápomocnost Manuálu ohodnotí 60 zkušených pedagogů z celé řady mateřských škol. Hlavní zjištění a připomínky z testovací fáze se promítnou do konečné verze Manuálu.

Do konce roku také partnerské vědecké instituce vytvoří obsah – aktivity – pro interaktivní aplikace včetně hodnocení a metodické podpory. Bude následovat rozsáhlá etapa testování aplikace a jejích funkcí.

Všechny zjištění probereme společně s partnerskými organizacemi na jarním setkání, které proběhne v  březnu 2018 v Sofii.

Kde se s námi můžete spojit

Projekt WELCOME se prezentuje:

 

Sledujte naše výstupy, podpořte autory a dejte nám zpětnou vazbu, jak se nám daří naše cíle plnit!

Přejeme Vám úspěšné zahájení školního a akademického roku 2017/2018!