This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Aktuálně

Back

Newsletter č. 3  duben 2018

13.4.2018

Představujeme třetí newsletter projektu WELCOME, který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o. Jedná se o mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (KA2), jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Bulharsko. Mezi našimi partnery jsou Univerzita Karlova v Praze, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie v Bratislavě,  Institut za psihichnozdrave i razvitie v Sofii, online agentura M7 v Bratislavě a poté ve všech zmíněných zemích základní a mateřské školy, které se podílejí na vývoji a testování hlavních výstupů. Jmenovitě MŠ Mirotice, MŠ a ZŠ Zubrohlava a MŠ Prikazka bez krai v Sofii.

Jak si vedeme?

Hlavním cílem projektu WELCOME je podpořit inkluzi v mateřských školách a nabídnout funkční nástroje pro práci sdětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jejichž rozvoj je ovlivněn znevýhodněním či postižením. Učitelům poskytneme teoretické zázemí a praktické návrhypro systematickou podporu dětí se SVP v rámci skupinové i individuální práce. Hlavními výstupy projektu jsou:

  • Manuál pro učitele – metodická příručka
  • Interaktivní aplikace pro práci s dětmi se SVP
  • Příručka pro individuální použití interaktivní aplikace s dětmi se SVP i její využití při práci s celou třídou

MANUÁL PRO PRÁCI S DĚTMI S SVP V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Manuál pro práci s dětmi s SVP v mateřských školách prošel v první řadě interním hodnocením, v němž jej připomínkovali experti všech institucí podílejících se na vzniku této publikace.  V posledních měsících roku 2017 jej pak vidělo celkem více než 60 učitelů z různých mateřských škol v Bulharsku, na Slovensku a v České republice. Ti měli možnost se s Manuálem pro práci s dětmi s SVP v mateřských školách předem seznámit a na několikahodinové řízené diskuzi pak podrobně zhodnotit tento materiál. A jaká je zpětná vazba z praxe?

Pedagogové dobře zhodnotili ucelenost publikace a vyváženost obou částí: Teoretické části přinášející ucelený přehled speciálních vzdělávacích potřeb dětí, se kterými se pedagogové MŠ mohou běžně setkat, i metodické části, která v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte nabízí možnost pedagogické diagnostiky, nástin možností rozvoje, konkrétní vzdělávací činnosti, příklady dobré praxe a dostupné zdroje.

Důležitý je především závěr diskuzí s pedagogy mateřských škol, podle nichž vznikl materiál přehledný, komplexní, přinášející dostatečné množství teoretických i praktických informací, ovšem zároveň srozumitelný a čtenářsky přívětivý. Velmi nás těší, že se daří naplňovat cíle tak, jak jsme si naplánovali.

INTERAKTIVNÍ APLIKACE

Interaktivní aplikace umožňující práci s jednotlivými dětmi i se skupinou získala svou konečnou podobu a nyní intenzivně pracujeme na vývoji obsahu. V danou chvíli detailně připravujeme pro naprogramování aktivity, které budou pokrývat všechny sledované oblasti rozvoje dítěte a budou využitelné jak pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tak pro ostatní děti ve třídě či menší skupině.  

V návaznosti na vyhodnocení úrovně rozvoje dítěte v jednotlivých vzdělávacích oblastech aplikace doporučí konkrétní aktivity pomáhající dítěti v rozvoji příslušné oblasti. Výsledky pedagogické diagnostiky si bude každý učitel moci vytisknout či stáhnout a opakovaně s časovým odstupem provádět srovnání pokroku dítěte.

Příručka pro použití interaktivní aplikace s dětmi v mateřských školách

Završením projektových výstupů bude Příručka pro použití interaktivní aplikace s dětmi v MŠ. Klíčové teoretické znalosti potřebné pro práci s dětmi s SVP učitelé načerpají v publikaci – Manuálu pro práci s dětmi s SVP v mateřské škole. Aktivity pro rozvoj těchto dětí pak najdou v aplikaci. Nyní již jen zbývá zodpovědět otázku JAK NA TO?

 V Příručce najdou učitelé jak metodologický úvod vysvětlující princip individualizovaného vzdělávání uplatňujícího v praxi interaktivní aplikaci, tak praktické scénáře a doporučení ohledně organizace práce s heterogenní skupinou dětí a s cílenou diferenciací a podporou dětí s SVP. Praktické scénáře určené pro různé věkové kategorie předškolních dětí učitelům ozřejmí, jak využít při řízené činnosti v MŠ aplikaci s větší skupinkou dětí, která zahrnuje i děti s SVP, a jak zvládnout kombinaci individuálních i skupinových činností tak, aby vyhovovaly potřebám všech účastnících se dětí.

Co nás čeká v dalším období?

Do léta 2018 by měla vzniknout konečná podoba Manuálu pro práci s dětmi s SVP v mateřské škole a publikace by ve všech projektových jazycích měla získat knižní podobu. Aplikace se bude postupně plnit dalšími aktivitami a bude probíhat jejich testování. Všechny partnerské organizace se budou podílet na vzniku Příručky pro použití interaktivní aplikace s dětmi v MŠ. Po dokončení Příručky obsahující různé návrhy pro řízené činnosti s využitím aplikace pak začneme připravovat pilotní integrované bloky, při nichž budou v průběhu podzimu a zimy pracovat učitelé mateřských škol s dětmi přímo s aktivitami aplikace WELCOME. Poslední projektové setkání nás pak čeká na sklonku roku 2018 v Praze.

Kde se s námi můžete spojit

Projekt WELCOME se prezentuje:

 

Sledujte naše výstupy, podpořte autory a dejte nám zpětnou vazbu, jak se nám daří naše cíle plnit!

Přejeme Vám krásné jaro!