This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Základná škola s materskou školou Zubrohlava

Základná škola s materskou školou Zubrohlava je vzdelávacia inštitúcia pre predškolské vzdelávanie a pre základné vzdelávanie prvého a druhého stupňa. Naším poslaním je vzdelávať deti v spolupráci s ich rodičmi tak, aby sa stali zodpovednými ľuďmi, ktorí celý život dbajú o svoje ďalšie vzdelávanie. Deťom sa snažíme vštiepiť morálne postoje a tiež ich vybaviť schopnosťami a zručnosťami potrebnými na úspešný život v neustále sa meniacom a kultúrne rozmanitom globálnom prostredí.

V roku 1939 po 70 rokoch neustálej snahy šiestich starostov začala stavba škôl v Zubrohlave. Náš školský areál sa nachádza v oblasti Horná Orava a poskytuje základné vzdelanie i predškolské vzdelanie. Dôraz kladieme na výučbu anglického jazyka a tiež na výchovu detí vo vzťahu k životnému prostrediu. Naša základná škola pokrýva 9 ročníkov. V materskej škole máme 4 úrovne, rozdelené do skupín po 20 – 25 detí. Naša škôlka sa nachádza na tichom mieste mimo hlavnej cesty, čo zaisťuje vynikajúce podmienky pre naše deti. Škôlka spolu so základnou školou a školskou jedálňou tvoria jeden právny subjekt. Škôlka poskytuje v pracovných dňoch celodennú aj poldennú starostlivosť. Pri tvorbe vízie a poslania materskej školy sme stavali na snahách vybudovať ju na princípoch tvorivého a humanistického vzdelania – aby sme zahrnuli kognitívny, senzomotorický a interaktívny rozvoj dieťaťa. Špeciálny dôraz kladieme na testovanie „nových doktrín“ a heuristických metód.

V našej inštitúcii pracujú kvalifikovaní učitelia, ktorí sa aktívne zúčastňujú na nadnárodných partnerstvách a projektoch s cieľom propagácie, inovácií a zvyšovania celkovej kvality vzdelávania ponúkaného v Európe.

Naša škola neustále získava nové skúsenosti prostredníctvom implementácie najrôznejších projektov zameraných na zvyšovanie celkovej kvality vzdelávania a starostlivosti. Aktívne sa zúčastňujeme nadnárodných činností týkajúcich sa kvality vyučovania mimoškolských aktivít. Svoje prvé skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou sme získali v spolupráci s organizáciami z Poľska a z Českej republiky. Aktívne navrhujeme a implementujeme projekty eTwinning (internetové partnerstvo), čo nás motivuje k práci na projektoch týkajúcich sa mobility. Účasť na projektoch našim učiteľom pomáha pri ich práci so žiakmi a obohacuje náš tím, pokiaľ ide o metódy, ktoré môžeme uplatniť v triede. 

V rámci projektu WELCOME by sme radi hrali dôležitú úlohu vo fáze testovania.

Školská 238 
029 43 Zubrohlava
Slovenská republika