This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Zvyšuje kompetencie učiteľov v předškolskom vzdelávaní

Projekt s názvom WELCOME (z anglického We Learn and COMmunicate Ensemble – voľne preložené ako „učíme sa a komunikujeme“) kombinuje snahy ôsmich relevantných organizácií z troch európskych krajín (Česká republika, Slovensko a Bulharsko) s cieľom vytvoriť inovatívne produkty, ktoré prispejú k zvyšovaniu kompetencií učiteľov v predškolskom vzdelávaní s ohľadom na heterogénne potreby a rozdielne schopnosti detí v štátnych materských školách. Projekt tiež prispeje k zníženiu rozdielov vo výsledkoch vzdelávania detí zo znevýhodneného prostredia alebo z kultúrne odlišných prostredí, a to najmä pomocou inovatívneho komplexného prístupu. Hlavnými prioritami sú:

1.

Zvyšovanie kvality predškolského vzdelávania a starostlivosti

V čase bezprecedentných výziev je dôležitosť poskytnutia dobrého štartu pre všetky deti prostredníctvom kvalitného predškolského vzdelávania základným kameňom európskej stratégie pre chytrý a udržateľný rozvoj, t. j. EU 2020.

V poslednom období svedčí o dôležitosti vysokokvalitného predškolského vzdelávania veľké množstvo spoločných reakcií na politiku a programy medzi Európskou komisiou a jednotlivými členskými štátmi. Od vydania Záverov komisie týkajúcich sa predškolského vzdelávania z roku 2011 sa kladie stále väčší dôraz na dôležitosť inštitucionálneho vzdelávania v ranom období života detí nielen preto, aby bola zaistená účasť rodičov na pracovnom trhu, ale hlavne preto, aby sa znížil dopad socioekonomických nerovností a aby bol zaistený úspešný osobnostný rozvoj každého dieťaťa.

V tomto ohľade projekt WELCOME navrhne, otestuje a implementuje inovatívny manuál a aplikáciu pre chytré zariadenia, ktoré budú dostupné 24 hodín denne a ktoré poskytovateľom predškolského vzdelávania poskytne podporu v ich každodennej práci s deťmi. Ďalej je naším cieľom ukázať učiteľom, ako organizovať činnosti pre deti založené na modeli interaktívneho workshopu, čo im umožní doplniť tradičné výučbové postupy o inovatívne prístupy.

2.

Posilnenie profilu profesií v školstve a vzdelávaní

bude od všetkých učiteľov vyžadovať, aby si osvojili zručnosti a kompetencie potrebné na poskytovanie vysokokvalitného vzdelávania.

V súlade s touto prioritou uvádza pracovný dokument Európskej komisie „Podpora profesií vo vzdelávaní s cieľom zlepšenia výsledkov“, že profesionáli v oblasti výučby a vzdelávania sú najdôležitejšími determinantmi toho, ako sa bude študentom dariť, a že veľmi záleží na tom, čo učitelia vedia, robia a na čom im záleží.

Závery Európskej komisie týkajúce sa účinného vzdelávania učiteľov navyše zdôrazňujú, že vysokokvalitná výučba je všeobecne uznávaná za jeden z kľúčových faktorov na dosahovanie dobrých výsledkov vo vzdelávaní tým, že sa rozvíjajú vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty, ktoré deti potrebujú, aby realizovali celý svoj potenciál ako jednotlivci aj ako aktívni členovia spoločnosti a pracovná sila.

V tomto ohľade projekt WELCOME poskytuje štruktúrované, otestované a overené aktivity, metódy a techniky pre učiteľov, ktorí pracujú s heterogénnymi skupinami detí v rámci predškolskej starostlivosti, ktoré následne prispejú k propagácii a integrácií hodnôt spomínaných vyššie. 

3.

Otvorené a inovatívne vzdelávanie a práca s mladými v digitálnej ére

Európska komisia zdôraznila – na základe analýzy najnovších dôkazov z rôznych krajín a na základe diskusie s odborníkmi –, že prístup k univerzálne dostupnému, vysoko kvalitnému a inkluzívnemu predškolskému vzdelaniu je prospešný pre všetkých.

Táto priorita tiež odráža akčný plán Európskej komisie „Otvárame vzdelávanie“ a vyžaduje, aby si učitelia osvojili zručnosti nevyhnutné na využívanie moderných technológií v procese výučby. Projekt navyše propaguje vytvorenie otvorených zdrojov pre vzdelávanie dostupných v niekoľkých jazykoch.

Ako reakciu na túto potrebu vyvinie projekt WELCOME mobilnú aplikáciu v štyroch jazykových mutáciách (EN, CZ, SK, BG), ktorá sa bude riadiť v súčasnosti platnými štandardami uplatňovanými pri vývoji vzdelávacích aplikácií. To učiteľom umožní aplikovať a využívať interaktívne technológie na každodennej báze a rozvinúť zručnosti potrebné na ich začlenenie do bežnej výučby.