This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Výskumný ústav dětskej psychológie a patopsychológie

VÚDPaP bol založený na základe rozhodnutia predsedu Slovenskej národnej rady dňa 26. novembra 1963, ktoré vošlo do platnosti 1. januára 1964. S nápadom založiť pracovisko, ktoré sa bude zaoberať psychologickým výskumom detí, prišiel PhDr. Miroslav T. Bažány (prednášajúci na univerzite), ktorý sa stal tiež prvým riaditeľom ústavu. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie fungoval od svojho založenia v rámci rezortu školstva a slovenské Ministerstvo školstva funguje ako zriaďovateľ inštitúcie od roku 1969. Do konca roka 1992 mal ústav pôsobnosť na celom území Československa. 

Medzi úlohy, ktoré ústavu predpisuje zákon, patria:

  • výskum formovania detskej mentality a výskum týkajúci sa sociálnej determinovanosti tohto procesu,
  • výskum mentálneho vývoja detí s hendikepom a detí s poruchami učenia a správania,
  • rozpracovanie základných teoretických problémov pedagogicko-psychologickej starostlivosti o deti a mládež a profesionálne riadenie Pedagogicko-psychologickej poradne v Bratislave,
  • zber informácií z oblasti detskej psychológie, patopsychológie a sociálnej patológie,
  • rozvoj, overovanie a štandardizácia psychodiagnostických metód.

Štruktúra ústavu prešla niekoľkými zmenami, avšak v priebehu prvých 25 rokov existencie medzi kľúčové organizačné jednotky patrili tieto ústavy: Ústav rozvojovej psychológie, Ústav sociálnej vývojovej psychológie, Ústav patopsychológie a Stredisko vedeckých informácií (s vedeckou knižnicou). Od roku 1966 VÚDPaP vydáva odborný časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

Od roku 1991 je VÚDPaP zahrnutý do grantového systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied a v rámci tohto systému patrí medzi najúspešnejšie psychologické pracoviská. Do roku 2005 riešil ústav 27 projektov a v súčasnosti rieši 3 projekty, ktoré sú schválené vedeckou grantovou agentúrou.

Naše detské centrum ponúka praktické činnosti – deťom a ich rodinám poskytuje poradenstvo a ďalšie služby. Ide o deti s rôznymi hendikepmi, ale tiež o deti s poruchami učenia, problémovým správaním aj o deti s výnimočným nadaním.

V rámci ústavu prevádzkujeme experimentálnu škôlku – integrovanú skupinu pre predškolské vzdelávanie, ide o zmiešanú skupinu detí vo veku 3 a viac rokov.

Máme mnoho skúseností s vývojom metodických manuálov na hodnotenie a prípadné zásahy u detí s hendikepom či u detí zo znevýhodneného prostredia. Zúčastnili sme sa mnohých medzinárodných projektov. Posledný z nich sa týkal pokynov na zásahy prostredníctvom webu v rámci selektívnej intervencie – užitočné veci na vývoj aplikácií pre chytré zariadenia, t. j. všeobecný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociopatologického fenoménu v školskom prostredí ( 2013 – 2015). Projekt si kladie za cieľ podporovať sociálnu inklúziu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami tým, že sa im umožní rozvinúť schopnosti žiadané na pracovnom trhu a že sa podporí ďalšie vzdelávanie ľudí a expertov, ktorí pracujú s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

V rámci projektu WELCOME budeme podporovať návrh a vývoj výstupov projektu.

Cyprichova 42
831 05 Bratislava
Slovenská republika