This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Prahe bola založená Karlom IV. 7. apríla 1348 a ide o jednu z najstarších univerzít v Európe. V súčasnosti má 17 fakúlt (14 v Prahe, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 inštitúty, 6 stredísk výučby, výskumu a vývoja, iných tvorivých činností, centrum poskytovania informácií, 5 ústavov, ktoré obsluhujú celú univerzitu a rektorát, ktorý je výkonným riadiacim orgánom celej univerzity.

V súčasnosti je na univerzite zapísaných 53 000 študentov vo viac ako 300 akreditovaných študijných programoch, ktoré ponúkajú viac ako 642 rôznych kurzov.

Katedra primárnej pedagogiky je výskumným a výučbovým ústavom Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Vytvorili sme koncept štúdia s dôrazom na kvalitný osobnostný a profesijný rozvoj študentov, aby tak boli čo najlepšie pripravení na progresívnu koncepciu školského vzdelávania.

Katedra zastáva vedúcu pozíciu medzi fakultami, ktoré v Českej republike pripravujú budúcich učiteľov. Väčšina vyučujúcich na fakulte patrí vo svojich odboroch medzi vysoko cenené osobnosti a zároveň im záleží na poskytovaní vysoko kvalitného vzdelávania s dôrazom na partnerstvo a spoluprácu pri výučbe, aktívnych výučbových metódach a sebareflexii.

Nadviazali sme širokú spoluprácu s ďalšími európskymi univerzitami, na ktorej sa zúčastňujú študenti magisterských a doktorských študijných programov, najmä v rámci programu ERASMUS.

Intenzívne spolupracujeme s progresívnymi/inovatívnymi/fakultnými školami, ktoré nám pomáhajú študentov pripraviť na náročné požiadavky súčasnej školskej praxe.

V rámci procesu transformácie českého vzdelávacieho systému po r. 1989 sme sa podieľali na tvorbe viacerých koncepčných materiálov, napríklad Bílá kniha, vzdelávací program Obecná škola, Rámcový vzdelávací program pre predškolské vzdelávanie a základné školy.

Organizujeme širokú škálu výučbových aktivít pre učiteľov v školách s dôrazom na inovatívne prístupy k vzdelávaniu. Sme tiež spoluautormi oceňovaných učebníc a ďalších didaktických materiálov, ktoré učiteľom pomáhajú s výučbou.

Väčšina členov akademického zboru sa zúčastňuje riešenia jednotlivých interdisciplinárnych výskumných projektov v Českej republike, ktoré sa systematicky zaoberajú profesiou učiteľa a vzdelávaním učiteľov.

Karlova Univerzita, konkrétne Katedra primárnej pedagogiky bude mať kľúčovú úlohu pri návrhu a implementácii intelektuálnych výstupov projektu WELCOME. 

Univerzita Karlova
Ovocný trh 3-5
116 36, Praha 1
Česká republika