This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Ръководство за преподавателя по проекта „Ансамбъл Ние се Учим и Общуваме“ (WELCOME)

Ръководството за преподавателя по проекта  WELCOME ще бъде наръчник, проектиран за преподавателите, ангажирани с образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ), които се нуждаят от иновативни и изчерпателни ресурси, компетентност и съвременен подход за успешно управление на хетерогенни класове / групи и да общуват по-ефективно с деца с различни потребности в масовите предучилищни образователни институции. Наръчникът ще помогне на учителите да се справят със сложни реалности в детските градини и за подобряване на предоставянето на образование въз основа на ежедневната си работа с деца.

Наръчникът е разделен на две основни секции - теоретична и методологична. Първата предлага по-задълбочено изследване и ще предостави отговори на следните основни въпроси: Какво е състоянието на техниката на предоставяне на ОГРДВ в ЕС? Кои са основните методи и техники, прилагани в предучилищното образование, за да се интегрират деца с различни потребности от обучение? Кои са най-добрите практики в областта? Основните изводи и заключения ще бъдат представени в уводната част от наръчника. В допълнение, ще бъдат дадени  основни дефиниции (Речник), за да се осигури основа за по-добро разбиране на предлаганото ръководството. Също така, то представя и анализира най-често срещаните трудности, с които учителите се сблъскват, когато управляват хетерогенна група от деца в ОГРДВ и начините за справяне с тях.

Методическата част ще съдържа структурирани дейности, методи и техники за учители, работещи с разнородни групи от деца в ОГРДВ, както и практически упражнения с деца (диференцирани уроци, групови сесии и индивидуализиран подход).

Форматът на ръководството ще бъде готов за използване ресурс за учители, който да бъде разработен като официална публикация, в съответствие с всички стандарти за качество на публикувани материали, ще бъде качен на сайта на проекта, интегриран в приложението на WELCOME за смарт-устройства, както и на разположение на хартиен носител, за да се гарантира открит и по-широк достъп до ресурси.

Той ще бъде достъпен на всички партньорски езици + английски и ще може да  бъде свободно достъпен за получаване и използване от всички заинтересовани страни и целеви групи. Когато съществуват различия в национален контекст, за всяка езикова версия ще бъдат разработени специфични параграфи.

Ние вярваме, че Ръководството за преподаватели по WELCOME  ще предложи разширено ноу-хау и иновативни техники за повишаване на компетенциите на преподавателите по един систематичен и ефикасен начин, но, също, ще им позволи да бъдат гъвкави, селективни и персонализирани потребители на насоките.