This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Научно-изследователски институт по детска психология и психопатология

Научно-изследователският институт по детска психология и психопатология е създаден с решение на Председателството на Словашкия Национален Парламент от 26 Ноември 1963 г., което влиза в сила на 1 Януари 1964 г. Идеята да се създаде работно място, което би се занимавало с психологически изследвания на детето е на д-р Мирослав Т. Бажани (университетски преподавател), който става първият директор. Научно-изследователският институт по детска психология и психопатология работи, от самото си начало в областта на образованието, а Министерството на образованието  изпълнява ролята на основател  от 1969 г. насам. Институтът има своята компетентност за цялата територия на бившата Чехословакия до края на 1992 г.

Сред целите и задачите, поставени от закона пред Научно-изследователския институт по детска психология и психопатология, са:

  • изследвания на формирането на детската психика и изследвания на социалния характер на този процес;
  • изследвания на психичното развитие на децата с увреждания и на деца с обучителни и поведенчески разстройства;
  • разработване на основните теоретични въпроси на психологическата образователна грижа за деца и младежи; и професионално управление на Клиника за Психологическо Образователно Ориентиране в Братислава;
  • събиране на научна информация от областта на детската психология, психопатологията и социалната патология;
  • създаване и развитие, верификация и стандартизиране на психо-диагностични методологии.

Структурата на института претърпя промени, обаче, по време на първите 25 години, следните катедри са принадлежали към основните организационни звена: катедра по психология на развитието, катедра по психология на социалното развитие, катедра по психопатология, и център за научна информация (с научна библиотека). От 1966 Научно-изследователският институт по детска психология и психопатология непрекъснато публикува професионалното списание Психология и Психопатология на Детето.

От 1991 Научно-изследователският институт по детска психология и психопатология е включен в системата за отпускане на безвъзмездна помощ от Министерството на образованието на Словашката република и на САН (Словашката академия на науките), в обхвата на която принадлежи към най-успешните психологически работни места. До 2005 г., Институтът е решил 27 проекта, а в момента  решава 3 проекта, които са одобрени от Агенцията за субсидиране на научни изследвания.

От нашия Детски Център се предлагат практически дейности, които предоставят съвети и други услуги на деца в нужда и техните семейства. На първо място, това са деца с различни увреждания, но и деца с когнитивни увреждания, поведенчески проблеми, със специални образователни потребности, а така също и надарени деца.

Като част от Института имаме експериментална детска градина - интегрирана група за предучилищно образование, която се състои от смесена група от деца на възраст от три години нагоре.

Ние имаме богат опит в разработване на методически ръководства за оценка и интервенция за деца с увреждания и от неравностойна среда. Ние сме участвали в много международни проекти - последния проект се фокусира върху насоките за уеб-базирана интервенция в селективната превенция - това, което може да бъде от полза за развитието на приложения за смарт-устройства, т.е. Цялостна Ръководна Система за Предотвратяване и Влияние върху Социално-патологичния Феномен в Училищната Среда / 2013-2015 /. Целта на проекта е да се подпомогне социалното включване на ученици със специални образователни потребности (СОП), чрез което им се позволява да развиват умения, необходими на пазара на труда и да се подкрепя по-нататъшното образование на хора и специалисти, работещи с деца със специални образователни потребности.

В проекта WELCOME ние ще подкрепяме проектирането и създаването на интелектуалните продукти на WELCOME.

Cyprichova 42
831 05 Bratislava
Slovenská republika