This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Сдружение „Институт за психично здраве и развитие“

„Институт  за психично здраве и развитие“ е нестопанска организация, която работи в полза на обществото. Нейната основна цел е да развие, да осигури, да насърчи и да приложи стратегии за превенция, диагностика и лечение на психичното здраве по такъв начин, че да се повиши ефективността и потенциала на индивидите в обществото. Всичко това е възможно чрез увеличаване на активността и събиране на усилията на специалисти в областта на психичното здраве, в съответствие с обществената значимост на социалните въпроси.

Целевата група на обхвата на нашата работа са: физически лица с проблеми в умственото и социално функциониране; родителите, които биха искали да развиват своите родителски умения; деца с проблеми в развитието; родители на деца с проблеми в развитието; специалисти, като например учители, социални работници, ангажирани с интеграцията на деца с проблеми в развитието; специалисти по психично здраве; деца и родители, които биха искали да се подобри тяхното психическо функциониране; държавни и частни лица; образователни институции.

Институтът за психично здраве и развитие работи с деца, младежи и възрастни за психологическо оценяване. Институтът предлага също курсове за обучение за учители, родители и здравни работници. Институтът по психично здраве и развитие предоставя информация, консултации, диагностика и психотерапия.

Основните дейности на Института са оценка и лечение в областта на: нарушения в психичното и социално функциониране; стадии на развитие в детството, за развиване на дейности и техники за преодоляване на трудностите; терапия за дислексия; терапия за генерализирани разстройства на развитието - от аутистичния спектър; нарушения в системата за езиково развитие; емоционални и поведенчески нарушения; нарушения на присъединяване; консултации за учители, родители и деца с проблеми; смущения в когнитивната функция; стил и поведение на родители; училищни постижения; личностни черти; нарушения на психичното и социално функциониране в зряла възраст; училищната готовност / зрялост.

Ние организираме обучения за родители, учители и специалисти, както следва:

  • обучителни групи от приемни родители и кандидати за осиновяване;
  • представяне на ранни предиктори и симптоми на нарушения в развитието на детството;
  • представяне на различни методи за ранно определяне на рискове за развиване на нарушения;
  • представяне на добри международни практики за интегриране на деца с нарушения в развитието;
  • обучения по когнитивно-поведенческа терапия за специалисти от помагащите професии.

Изследователските и научни дейности са неразделна част от нашата работа в следните области:

  • проучване и прилагане на на-добри практики;
  • изпълнение на стажантски програми;
  • възможности за провеждане на емпирични изследвания за дисертации, дипломни работи и други;
  • възможности за достъп до научна литература от библиотеката на Института;
  • стандартизиране на тестове за оценка на психичното функциониране.

В допълнение, нашата работа обхваща следните дейности: издаване на печатни материали за психичното здраве; организиране на конгреси, конференции, семинари, кръгли маси и други; промотиране на дейността на Института за психично здраве и развитие; тийм билдинги; консултиране на работници и служители и техните семейства; организиране на обучение по  комуникиране за служителите в публичния или частния сектор; кариерно консултиране; прилагане на надлъжни и скрининг тестове за превенция на разстройства.

Нашият мултидисциплинарен екип включва добра съгласуваност между своите членове и окончателно определяне на отговорностите и сферите на действие. Мултидисциплинарният екип включва: клинични психолози; речево-езикови терапевти; невролог; детски психиатър; психотерапевти.

В проекта WELCOME ние ще подкрепяме проектирането и създаването на всички интелектуални продукти.

4 Hristo Belchev
Sofia
Bulharsko