This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

За проекта

Проектът „Ансамбъл Ние се Учим и Общуваме“ (WE Learn and COMmunicate Ensemble (WELCOME))ще обедини усилията на осем съответни организации от три европейски страни (Чешката република, Словакия и България), за да се създадат иновативни продукти, които ще допринесат за повишаване на компетенциите на учителите относно  образованието и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ), в справянето с разнородни потребности, ниво на постижения и индивидуални способности за учене сред децата в масовите детски градини. Проектът също така ще допринесе за намаляване на различията в резултатите от обучението, които засягат деца в неравностойно положение и / или от различен произход, по-специално чрез иновативен всеобхватен подход. Основните приоритети на проекта са:

1.

Подобряване на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ)

Във време на безпрецедентни предизвикателства, значението на предоставянето на всички наши деца едно солидно начало чрез предоставяне на качествено образование в ранна детска възраст е в центъра на европейската стратегия за интелигентен и устойчив растеж, т.е. ЕС 2020 г. 

През последните години значението на високо качество на образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) се отразява в по-голям обем на съвместно обсъждане на политиките и програмите между Европейската комисия и държавите-членки. От заключенията на Съвета от 2011 г. относно образованието и грижите в ранна детска възраст, се вижда, че има все по-голям акцент върху важността на базата на предоставянето от институциите в ранните години, не само за участието на пазара на труда за родителите, но и за смекчаване на социално-икономическите неравенства и най-важното за детското личностно развитие.

В тази връзка проектът  WELCOME ще проектира, пилотира и прилага иновативно ръководство и 24-часов достъп до приложение за смарт- устройства за подпомагане на преподавателите в ежедневната им работа с деца, за да се гарантира ефективно и достъпно ОГРДВ. Освен това, нашата цел е да се обучават учители за това как да провеждат интерактивни дейности, базирани на семинари с деца, за да се даде възможност за допълване на традиционните методи с новаторски подходи.

2.

Укрепване на профила на преподавателските професии

изисква всички учители да развиват знания и умения, необходими за предоставяне на висококачествено образование.

В съответствие с този приоритет, в работния документ на персонала на Комисията: "Подпомагане на Преподавателските професии за по-добри резултати от ученето" се посочва, че преподаващите специалисти са най-важните фактори за това как учащите ще се представят; и това, което има значение, е какво учителите знаят, правят, и полагат грижи.

В допълнение, заключенията на Съвета на ЕС за ефективно обучение на преподаватели подчертават, че високото качество на преподаване е широко признато за един от ключовите фактори за постигане на успешни резултати от обучението, чрез развиване на знанията, уменията, нагласите и ценностите, от които децата се нуждаят, за да реализират пълния си потенциал, както като индивиди, така  и като активни членове на обществото и работна сила.

В тази връзка, проектът WELCOME ще предлага структурирани, тествани и валидирани дейности, методи и техники за преподаватели, работещи с разнородни групи от деца в ОГРДВ, които ще допринесат за популяризирането и интеграцията на всички стойности, изброени по-горе.

3.

Отворено и иновативно образование, обучение и работа с младите, вградени в ерата на цифровите технологии

Европейската комисия подчерта - въз основа на анализ на най-новите кръстосани национални доказателства и дискусии с експерти на високо равнище - че достъпа до всеобщо достъпни, висококачествени услуги за ОГРДВ е от полза за всички. 

Този приоритет отразява плана за действие на Европейската комисия „Отварянето на образованието“ и призовава  учителите за придобиване на умения за използване на съвременни технологии в организирането на учебния процес.

В допълнение, той насърчава създаването на многоезични ресурси за европейско отворено образование. За да отговори на тази необходимост, проекта WELCOME ще разработи мобилно приложение в 4 езикови версии (английски, чешки, словашки и български), в съответствие с всички съвременни стандарти за създаване на приложения в обучението. Това ще даде възможност на учителите да прилагат и използват ежедневно интерактивни технологии и да развият умения, за да ги интегрират в тяхната нормална преподавателска дейност.