This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Sdruzhenie "Institut za psihichno zdrave i razvitie"

Inštitút pre psychické zdravie a rozvoj je nezisková organizácia, ktorá pracuje vo verejnom záujme. Hlavnou úlohou organizácie je vyvíjať, poskytovať, propagovať a implementovať stratégie na prevenciu, diagnostiku a liečbu duševného zdravia takým spôsobom, aby sa zvýšila výkonnosť a potenciál jednotlivcov v spoločnosti. Toto je dosahované prostredníctvom zvýšenia aktivity a sústredením snahy profesionálov z oblasti duševného zdravia v súlade s verejným významom sociálnych záležitostí. 

Do našej cieľovej skupiny patria jedinci s psychickými problémami a problémami v oblasti sociálneho fungovania, rodičia, ktorí by radi rozvíjali svoje rodičovské schopnosti, deti s vývojovými problémami a ich rodičia, špecialisti, ako napríklad učitelia, sociálni pracovníci, ktorí sa podieľajú na integrácii detí s vývojovými problémami, špecialisti na duševné zdravie, deti a dospelí, ktorí by si radi vylepšili svoje duševné schopnosti, vláda a súkromné subjekty či vzdelávacie inštitúcie.

Inštitút pre duševné zdravie a rozvoj pracuje pri vykonávaní psychologického hodnotenia s rodičmi, adolescentmi a deťmi. Organizácia tiež poskytuje školiace kurzy pre učiteľov, rodičov a poskytovateľov starostlivosti. Inštitút pre duševné zdravie a rozvoj poskytuje informácie, konzultácie, diagnostiku a psychoterapiu. Hlavnými činnosťami inštitútu je diagnostika a terapia v nasledujúcich oblastiach: poruchy mentálneho a sociálneho fungovania, vývojové etapy v detstve, vývoj činností a techník na prekonávanie ťažkostí, terapie pre dyslektikov, terapie pre všeobecné vývojové poruchy – poruchy autistického spektra, poruchy jazykového vývoja, poruchy prežívania a správania, poruchy citovej väzby, konzultácie pre učiteľov, rodičov a deti s problémami, poruchy duševného a kognitívneho fungovania, rodičovské štýly a postoje, úspechy v škole, osobnostné vlastnosti, poruchy mentálneho a sociálneho fungovania v dospelosti, pripravenosť/vyspelosť na školskú dochádzku.

Pre rodičov, učiteľov a ďalších špecialistov organizujeme nasledujúce školenia:

  • školiace skupiny pre pestúnov a kandidátov na adopciu,
  • predstavenie raných prediktorov a symptómov rozvoja v detstve,
  • predstavenie rôznych metód na rannú identifikáciu rizík rozvoja poruchy,
  • predstavenie dobrej medzinárodnej praxe v oblasti integrácie detí s vývojovými poruchami,
  • školenia kognitívno-behaviorálnej terapie pre špecialistov z podporných profesií.

Súčasťou našej práce je aj výskum a vedecká činnosť v nasledujúcich oblastiach:

  • výskum a aplikácia dobrej praxe,
  • stáže a výmenné pobyty,
  • príležitosti na realizáciu empirických štúdií na dizertáciu, diplomové práce a pod.,
  • prístup k vedeckej literatúre v knižnici inštitútu,
  • štandardizovanie testov na hodnotenie mentálneho fungovania.

Naša práca navyše zahŕňa nasledujúce činnosti: publikácia tlačených materiálov týkajúcich sa duševného zdravia, organizovanie kongresov, seminárov, okrúhlych stolov, propagácia činností Inštitútu pre duševné zdravie a rozvoj, team-building, poradenstvo pre zamestnancov a ich rodiny, organizovanie komunikačných školení pre zamestnancov vo verejnej a súkromnej sfére, kariérne poradenstvo, zavádzanie dlhodobých a screeningových testov na prevenciu porúch. Náš multidisciplinárny tím je vysoko súdržný a má jasne vymedzené zodpovednosti a oblasti pôsobnosti. V tíme sú zastúpení klinickí psychológovia, rečoví a jazykoví terapeuti, neurológovia, detskí psychiatri, psychoterapeuti.

V rámci projektu WELCOME budeme podporovať návrh a vývoj výstupov projektov. 

4 Hristo Belchev
Sofia
Bulharsko